Firma wykonuje usługi zgodnie z obowiązującymi aktami normatywnymi z zakresu działalności archiwów i metodyki archiwalnej:

  • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - tekst jednolity Dz. U Nr 171 poz.1396 z 2002 r
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców, (Dz. U. Nr 98, poz. 901)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych, (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) - z załącznikami
  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. Nr 121, poz. 591, zm.: z 1997 r. Nr 32, poz. 183 i Nr 43, poz. 272
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców. (Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1016)
  • Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania. (Dz.U. 2003 nr 135 poz. 1270)
  • Zarządzenie nr 9 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 lipca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad porządkowania oraz trybu przekazywania dokumentacji technicznej stanowiącej materiały archiwalne do archiwów państwowych.
  • Jednolite rzeczowe wykazy akt oraz instrukcje kancelaryjne i archiwalne właściwe dla poszczególnych branż gospodarki.

 

Joomla templates by Joomlashine